UVJETI KORIŠTENJA – STUDIOSILVIJA.HR

Uvjeti korištenja su svi uvjeti propisani u kategorijama I do VIII.

I.PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Uvjetima  korištenja reguliraju se pravni odnosi nastali iz korištenja i/ili uporabe web servisa, svih materijala i objavljenih informacija.
Upotrebljavajući web stranice https://studiosilvija.hr daje se izričit pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima korištenja. U slučaju da se s istima korisnik ne slaže moli se da ne koristi navedeni internetski portal. Dakle, u slučaju pristupa i/ili korištenja domene https://studiosilvija.hr kao i svih s njom povezanih poddomena, poveznica i pripadajućeg sadržaja, aplikacija, softvera, usluga, materijala, informacija (zajedno „web servis“) koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, daje se izričit, neograničen  pristanak na korištenje i uporabu web servisa u skladu sa svim propisanim uvjetima.
Studio Silvija d.o.o. ima neograničeno pravo promjene, ograničenja i/ili prestanka pružanja usluge web servisa.
Svi propisani uvjeti i sadržaj podložni su jednostranoj promjeni od strane Studia Silvija d.o.o. u bilo kojem trenutku te u navedenom slučaju Studio Silvija d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve posljedice proizašle iz  promjena. Dan objave na internet stranicama https://studiosilvija.hr smatra se danom stupanja na snagu nastalih promjena.
Svaki pristup na https://studiosilvija.hr bit će zasebna transakcija na koju se odnose propisani uvjeti korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE, APLIKACIJE, WEB SERVISA, VIZUALNI IDENTITET
Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici https://studiosilvija.hr isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Studia Silvija d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Studiu Silvija d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije, vizualni identitet i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

III. JAMSTVO, ODGOVORNOST
U slučaju da je na https://studiosilvija.hr određeni sadržaj preuzet i/ili kreiran od strane drugih poslovnih subjekata  koje nisu Studio Silvija d.o.o. isti nije odgovoran za navedeni sadržaj, netočnosti, pogreške kao i eventualnu štetu koja iz toga proizlazi.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog  korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe Studio Silvija d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog  korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe Studio Silvija d.o.o. ima pravo na naknadu štete kao i na svu dopuštenu zaštitu.
Studio Silvija d.o.o. ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe bilo kojeg sadržaja dostupnog na https://studiosilvija.hr .
Studio Silvija d.o.o. ne odgovora za štete proizašle iz uporabe sadržaja na https://studiosilvija.hr .
Sadržaj na https://studiosilvija.hr pripremljen je pažljivo i stručno međutim Studio Silvija d.o.o. ne odgovara za posljedice njegove primjene uz napomenu da su svi podaci dostupni jedino u svrhu informiranja, ali ne i pružanja savjeta i/ili medicinske dijagnoze. Ukazuje se na mogućnost da objavljeni sadržaj nije sveobuhvatan te je ograničen informacijama dostupnima Studiu Silvija d.o.o.

IV. POVEZNICE (LINKOVI) I OBILJEŽJA, ROBNE MARKE
Studio Silvija d.o.o. nije povezan s web stranicama čije su poveznice objavljene na https://studiosilvija.hr, ni na koji način ne odgovara za njihov sadržaj te se pristup istima vrši isključivo na vlastitu odgovornost.
Objava poveznica je isključivo u informativne svrhe te ni u kojem slučaju ne znači da Studio Silvija d.o.o. daje dopuštenje za korištenje određenih proizvoda, usluge ili publikacija koje se na njima nalaze.
Ukazuje se da određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na https://studiosilvija.hr mogu biti zaštićeni pravima Studia Silvija d.o.o. ili drugih pravnih subjekata te nije dopušteno njihovo korištenje u bilo koje svrhe.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
Studio Silvija d.o.o. će obrađivati i koristiti prikupljene podatke isključivo u svrhu i za namjenu koja je definirana uvjetima korištenja te u svrhu i namjenu navedenu na https://studiosilvija.hr.
Studio Silvija d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa ili podatke navedene na https://studiosilvija.hr samo u slučaju da iste korisnik dobrovoljno dostavi i u svrhu koja je propisana uvjetima korištenja ili definirana na https://studiosilvija.hr.
Podatke koji se odnose na način upotrebe web servisa ili bilo koje druge podatke Studio Silvija d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objaviti. Prilikom objave podaci se mogu objaviti isključivo na način da se ne otkrije identiteta korisnika i/ili osobni podatci koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Studio Silvija d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.
Studio Silvija d.o.o. može bilježiti sve podatke o korištenju web servisa od strane korisnika koje podatke može koristiti samo u svrhu unapređivanja svoje usluge te njezine prilagodbe.
Studio Silvija d.o.o. se u svakom se trenutku obvezuje poštivati privatnost i anonimnost korisnika. Prikupljene podatke moguće je dostaviti nadležnim tijelima u slučaju da je takva obveza propisana pozitivnim propisima.

VI. COOKIES
Za potrebe omogućavanja funkcioniranja stranice web servisa korisnik daje suglasnost da se na računalo pohranjuje određena količina podatka definirana kao «Cookies».
Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika koja informacija je informacija stranice web servisa koji se posjeti.

VII. PROMO AKTIVNOSTI
Upisom na newsletter listu korisnik daje pristanak da ga se kontaktira na način da prima materijale i obavijesti vezane uz promotivne aktivnosti Studia Silvija, a koja se suglasnost može uskratiti bez obrazloženja slanjem obavijesti na e-mail adresu: info@studiosilvija.hr

VIII. OPĆENITO
U slučaju spora isključivo je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.